مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم

boushehr_competition - مسابقه بوشهر

BAHOOR Office
باحور - مسابقه بوشهر

استفاده کردن از الگو ـهای معماری قدیمی ــبوشهرو تو جه به مسائل اقلیمی سبب شد تاخطوط اولیه بر اساس ـــفرمی پلانی شکل گیرد.فرمی که ــتداعی کننده عناصر معماری بوشهر از قبیل کوچه های ـــبافت قدیم وشناشیر ، جهت ارتباط با سایر فضا ها می باشد. بر اساس ـــحجم به دست آمده توسط ـــپلان سعی بر آن شد تا حجم ـــتوسط خطوطی شکسته به فرمی سیال بدل شود.

باحور امیرطالشی امیرطالشی طراحی معماری باحور آفیس boushehr_competition - مسابقه بوشهر باحور - مسابقه بوشهر taleshi