مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم

ghazvin_glass - مسابقه شرکت شیشه قزوین

BAHOOR Office
باحور - شیشه قزوین-امیر طالشی-amir taleshi
ساختمان پروژه در منطقه ای اداری قرار گرفته است و پروژه یک بازسازی می باشد. کاربری ساختمان متناسب با منطقه قرار گرفته در آن اداری می باشد . ساختمان هایی مربوط به دهه 50 یا 60 با فرم ها و خطوطی شکسته. ساختمان ما نیز قرار نیست نقشی متفاوت در منطقه ایفا کند. این نیز شاید به مانند سایر ساختمان ها دفتر مرکزی کارخانه ایست. کارخانه شیشه قزوین باحور - شیشه قزوین ghazvin_glass - مسابقه شرکت شیشه قزوین