مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم

lavasani_house - خانه لواسانی

BAHOOR Office
باحور - خانه لواسانی-امیر طالشی-amir taleshi

در این کار ما بر آن شدیم که ساختار خانه را ـحفظ کنیم و ــفقط سعی کنیم لباسی نو بر تن آن کنیم . این قضیه سبب شد ـتمام عناصر کهنه و ـقدیمی را حفظ کنیم و آنها را با بیان مدرن ـبازگو کنیم . سادگی و آرامش ـهر فضا متناسب با هویتش اساس ـطراحی این ـخانه بود به ـگونه ای که انجام دادن ـکاری به عنوان خرق عادت را ضرورت ندیدیم . ـبلکه سعی شد تا بر کیفیت ـهر فضا تاکید بیشتری شود .

توضیحات: طراحی داخلی خانه آقای لواسانی محل اجرا:شهرک غرب،خیابان زر افشان کار فرما:علی لواسانی طراحان:حمید محمدی،امیر طالشی،علیرضا رضایی اجرا:دفتر معماری باحور مساحت:270 متر مربع تاریخ شروع:دی ماه 1388 تاریخ اتمام :فروردین ماه 1389 description Interior design house, Mr. Lavasan Location: shahrak e gharb, Zar Afshani Employer: Ali Lavasani Designers: Hamid Mohammadi, Amir Taleshi, Alireza Rezaei Implementation: bahoor office architecture Area: 270 square meters Start Date: January 2010 Date of completion: April 2010 مقدمه: کارهايي با عنوان بازسازي فرصتي را در اختيار طراح قرار مي دهد تا لباسي نو بر تن خانه کند و لباس کهنه آن را در بياورد. اين لباس گاهي مي تواند به طرزي بيان شود که ساختار اصلي خانه را از بين ببرد و ساختاري تازه را بيان کند که خود اين قضيه بسته به نياز هاي کارفرما و عوامل ديگر بستگي دارد. در اين کار ما بر آن شديم که ساختار خانه را حفظ کنيم و فقط سعي کنيم لباسي نو بر تن آن کنيم .اين قضيه سبب شد تمام عناصر زائد و کهنه قديمي را حذف کنيم و آنها را با بيان مدرن بازگو کنيم. سادگي،آرامش،طراحي هر فضا متناسب با هويتش اساس طراحي اين خانه بود به گونه اي که نيازي به انجام دادن کاري به عنوان خرق عادت را ضرورت نديديم.بلکه سعي شد که بر کيفيت هر فضا تاکيد بيشتري شود. Reconstruction work as the designer provided an opportunity to put new clothes to wear home and bring it in old clothes This dress can sometimes be a way of expression that the main structure of the houses destroyed and a new structure that expresses the issue depending on your needs depends on the employer and other factors In our work, we retain the structure of the house and we're just trying the new clothes we wear. It was because of all the elements of the old wastes, and to delete old and tell them to modern expression Simplicity, comfort, design to suit any space, this house was designed based identities in a way that the need to do anything necessary to saw the miracle. but will try to be more emphasis the quality of each space