مجله علمی فرهنگی خانواده صل سوم

nabavi_dental - دندانپزشکی نبوی

BAHOOR Office
باحور - دندانپرشکی نبوی-امیر طالشی-amir taleshi

الگو ـقرار دادن ساختار دندان سبب ـپیشبرد طراحی شد.به نحوی که اتصالات افقی زیر سازی نقش ـمهمیـ در ـطرح نهایی را ایفا می کند.در بخشی از ـکار ـبه صورت نمایان ، در بخش دیگری دارای عملکرد وـدر فضای دیگری به ـعنوان نگهدارنده پوسته اصلی ـمورد استفاده قرار ــــگرفته است .

اسم پروژه : طراحی داخلی مطب دندانپزشکی دکتر نبوی کارفرما : دکتر کوهرام نبوی آدرس : خیابان شریعتی ، جنب بیمارستان ایرانمهر ، کوچه میری ، پلاک 12 ، واحد 6 تیم طراحی : دفتر معماری باحور : امیر طالشی همکار طراحی : شادی خاکباز اجرا : دفتر معماری باحور سرپرست کارگاه : علیرضا رضایی دندانپزشکی : ایده اصلی ، حاصل پردازش خواست کارفرما ، تقسیم صحیح فضا و معرفی دندانپزشکی با المان های مربوط به خود بود . در مرحله اول مطابق با خواست کارفرما ، شروع به پرداختن به آلترناتیوهایی با هزینه اجرایی بسیار پایین کردیم ؛ طرح های حاصل از این مرحله محدود به طراحی با هزینه پایین شد . در مرحله دوم فضای کلی را به دو قسمت دندانپزشکی و فضای خصوصی دکتر تقسیم کردیم . کارفرما نیازمند فضایی برای استراحت و مطالعه بود . در مرحله سوم ایده های مربوط به دندانپزشکی مطرح شد . اولین ایده پرداختن به ساختار اصلی دندان بدون اشاره مستقیم به آن بود که شامل ریشه به صورت نهان و بخش آشکار دندان می شود . برای اشاره غیر مستقیم به این موضوع ، دو راهکار پیش روی ما بود ؛ اول استفاده از المانی که به صورت فرمالیته به دندان اشاره کند و دوم استفاده از این ویژگی دندان در مراحل نصب و اجرای کار . برای المان ، از فرم درخت که به خوبی ریشه نهان و ساختار آشکار را نشان می دهد استفاده شد و با توجه به بحث هزینه پایین و هم چنین در نظر گرفتن دومین ایده مربوط به دندانپزشکی ؛ طرح درخت را با سوراخ های ریزی که به گونه ای به خوردگی و پوسیدگی دندان اشاره دارد ، روی صفحات MDF خام حک کردیم . در مرحله نصب و اجرا نیز از ساختارهای افقی برای نگهداری صفحات MDF استفاده شد که این ساختارها در بخش هایی مانند ریشه از دل صفحات بیرون زد و در بخش هایی مانند کتابخانه و فضای نشیمن انتظار ، دارای عملکرد شد . مرحله چهارم در نظر گرفتن دید و نور مناسب اتاق معاینه بود . چیزی که اهمیت داشت بسته نشدن دید بیمار بود . بنابر این از در شیشه ای استفاده شد . که این در ، در امتداد طرح و برای نداشتن دید مستقیم سوراخ های ریز را در خود دارد . هم چنین امتداد پنجره های جنوبی را با پارتیشن شیشه ای حفظ کردیم . این کار عمق فضا و نور و سایه مناسب را در فضا ایجاد می کند . در نهایت در انتخاب نورپردازی و متریال نیز همواره پیش فرض کارفرما که هزینه پایین بود را در نظر می گرفتیم . باحور - دندانپرشکی نبوی